Psychoterapeuta

Psychoterapia jest procesem, mającym na celu poprawę jakości życia osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapeuta stosuje techniki, które pomagają w lepszym rozumieniu własnych zachowań, źródeł przeżywanych problemów, wspierają modyfikację dysfunkcjonalnych wzorów zachowań. Oferta psychoterapeutyczna „In – Altum” skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, osób dorosłych jak i w podeszłym wieku. Obejmuje różnorodne szkoły i formy psychoterapii, m.in. terapię indywidualną, terapię grupową, terapię par i rodzin. W optymalnym wyborze rodzaju terapii mogą pomóc wstępne konsultacje psychologiczne, poprzedzające zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego. Nasi psychoterapeuci pracują w nastepujących podejściach psychoterapeutycznych:

poznawczo-behawioralnym

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu, iż sposób, w jaki osoba interpretuje swoje przeżycia ma decydujący wpływ na jej samopoczucie oraz przyczynia się do pojawienia się i utrzymywania niepożądanych objawów. Zgodnie z tym założeniem zmiana dezadaptacyjnego sposobu myślenia na bardziej realistyczny prowadzi do zmian w nastroju i w zachowaniu. Terapia poznawczo-behawioralna kładzie nacisk na aktualnie przeżywane trudności, jest ograniczona w czasie, nastawiona na realizację jasno określonych przez osobę celów, które mają przynieść pożądane przez nią zmiany w realnym życiu. Stosuje metody leczenia o potwierdzonej empirycznie skuteczności. W naszym ośrodku w powyższym podejściu pracują:Aleksandra Augustyn, Joanna Rutkowska-Witek, Michał Kuroń.

psychodynamicznym

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że oprócz tego, co o sobie wiemy, z czego zdajemy sobie sprawę, co sobie uświadamiamy, jest w nas również część, której nie do końca rozumiemy, albo nie rozumiemy wcale. „Dlaczego nie układa mi się w relacjach z bliskimi, w pracy, skąd to nieustanne przygnębienie, dlaczego nie mogę spać, boli mnie głowa, nic mi się nie chce, czemu ciągle się wszystkiego boję, skąd w moim życiu pojawił się hazard, alkohol, dlaczego nagle bez wyraźnego powodu wpadam we wściekłość, czemu myślę, że nie zasługuję na miłość, dlaczego nie potrafię zrealizować własnego potencjału”. W podejściu psychodynamicznym do odpowiedzi na te przykładowe pytania dochodzi się zarówno poprzez rozmowę o zgłaszanych „problemach”, jak również badając relację między pacjentem a terapeutą, w której „problemy” te zazwyczaj się odtwarzają.Terapia psychodynamiczna jest pomocna nie tylko w usunięciu objawów, ale również w zidentyfikowaniu powodów, dla których objawy się pojawiają. W efekcie pożądana zmiana w obszarze odczuwania, myślenia czy zachowania ma charakter trwały. W podejściu psychodynamicznym pracują:Justyna Celmer-Rynkiewicz, Olga Kozyra, Rafał Zawadzki.

psychodynamicznym krótkoterminowym ISTDP

Intensywna krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – ISTDP) – nurt w terapii psychodynamicznej stworzony przez Davanloo, w którym zakłada się, że aby pacjenci wyzdrowieli, trzeba pomóc im zmierzyć się z ich prawdziwymi uczuciami doświadczanymi obecnie i w przeszłości. Żeby to osiągnąć, muszą zostać usunięte obrony przed bezpośrednim doświadczaniem uczuć. Ten sposób pracy terapeutycznej został stworzony również dla głębiej zaburzonych pacjentów, których definiujemy jako tych o bardzo kruchym ego i silnych, automatycznych i egosyntonicznych obronach.
Cele terapii ISTDP są ambitne. Chcemy nie tylko usunąć powodujące cierpienie symptomy, ale również pomóc naszym pacjentom żyć ich życiem na najwyższym, możliwym dla nich poziomie – tak, aby byli zdolni do miłości, do pracy, do tego aby żyć kreatywnie i w pełni.?Badania nad efektami leczenia w nurcie ISTDP pokazują, że ten typ terapii przynosi korzystna poprawę zdrowia fizycznego, witalności oraz podnosi jakość relacji interpersonalnych i ogólnego samopoczucia emocjonalnego.”
W naszym ośrodku w powyższym podejściu pracują:dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak i Małgorzata Kołodziejek.

humanistycznym

Psychoterapia humanistyczna za cel stawia sobie zrozumienie wewnętrznego, unikatowego doświadczenia człowieka „tu i teraz” oraz nauczenie go opanowywania swoich przeżyć.Na wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz” składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego. Ludzie mogą być blisko lub daleko od swojego doświadczenia. Przebywać głównie w przeszłości lub przyszłości. Mogą doświadczać tylko myśli lub wyobrażeń, a nie doświadczać emocji. Mogą być nieświadomi własnego ciała. Leczące, według podejścia humanistycznego, jest przede wszystkim zbliżanie się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym tu i teraz, dążenie do równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami doświadczenia. Ze względu na tę niepowtarzalność zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi.Oprócz uznania podmiotowości klienta, terapeuci humanistyczni w swojej pracy kieruję się także innymi podstawowymi wartościami podejścia humanistycznego czyli wagą autentycznego, akceptującego i empatycznego kontaktu, koncentracją na potencjałach klienta, pracą przede wszystkim ze świadomą częścią osoby. Nie negują oczywiście takich elementów jak podświadomość, biologiczne instynkty i wpływ społecznego warunkowania na rozwój osobowości, ale akcentują czynną rolę człowieka w jego egzystencji, a więc przede wszystkim jego wolną wolę, możliwość dokonywania wyborów i samodoskonalenia.Podstawowe szkoły humanistyczne to terapia zorientowana na klienta C. Rogersa, terapia gestalt F. Perlsa i najnowsza, syntetyzująca i porządkująca podejście humanistyczne – terapia skoncentrowana na emocjach L. Greenberga. W podejściu integrującym powyższe szkoły w naszym ośrodku pracują:

systemowym

Terapia systemowa wykorzystywana jest głównie w sytuacjach pracy z rodzinami i parami. Podejście to koncentruje się na tzw. systemie, który tworzą osoby związane ze sobą. Podstawowym założeniem jest tu wzajemny wpływ osób na siebie. Uważa się, że zmiany części systemu (tj. poszczególnych członków rodziny lub pary) pociągają za sobą zmiany w innych elementach tego systemu (tzn. pozostałych osób). Ważną zasadą pracy w tym nurcie jest rozumienie problemu jako dotykającego cały system i powodującego trudności u wszystkich członków rodziny lub pary. Stąd też w celu poprawy sytuacji zasadna jest praca z całością systemu.Terapia systemowa przynosi dobre efekty w przypadku trudności komunikacyjnych w relacji, poczucia osamotnienia czy konfliktów oraz kryzysów jakie napotykają na swojej drodze rodziny i pary. Pozwala na zrozumienie perspektywy każdej osoby w systemie, prowadząc do zmniejszenia napięć i wypracowania bardziej użytecznych sposobów radzenia sobie we wspólnym życiu. Wpodejściu systemowym pracują:Justyna Celmer-Rynkiewicz.

integratywnym

W podejściu integratywnym pracuje:

Dostępna jest również indywidualna terapia wspierająca oraz udział w grupie wsparcia dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. W naszej przychodni przyjmuje psychoterapeuta dzieci.