KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Gabinet Lekarski i Wizyty Domowe Waldemar Krzyszkowiak

ul. Gwiaździsta 15A/408, 01-651 Warszawa

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Jakub Krzyżkowiak

info.inaltum@gmail.com

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Zapisania na wizytę do lekarza

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1524)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez maksymalnie 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie, oraz na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1524)

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.Przejdź dalej