Psychoterapeuta Warszawa. Psychoterapia prywatnie w In Altum

Pełne wsparcie w trudnych życiowych sytuacjach

Psychoterapia jest procesem mającym na celu poprawę jakości życia osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapeuta stosuje techniki, które pomagają w lepszym rozumieniu własnych reakcji, źródeł przeżywanych problemów i wspierają modyfikację dysfunkcjonalnych wzorów zachowań. Oferta „In – Altum” – Warszawa skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych oraz w podeszłym wieku. Obejmujemy różnorodne szkoły i formy psychoterapii, m.in. terapię indywidualną, grupową, a także par i rodzin. Przyjmujemy prywatnie – umawiamy naszych pacjentów na dowolny termin.
W optymalnym wyborze rodzaju terapii pomocne mogą okazać się wstępne konsultacje psychologiczne poprzedzające zawarcie kontraktu. Psycholog pracuje w następujących podejściach:

poznawczo-behawioralnym

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu, iż sposób, w jaki osoba interpretuje swoje przeżycia ma decydujący wpływ na jej samopoczucie oraz przyczynia się do pojawienia się i utrzymywania niepożądanych objawów. Zgodnie z tym założeniem zmiana dezadaptacyjnego sposobu myślenia na bardziej realistyczny prowadzi do zmian w nastroju i w zachowaniu. Terapia poznawczo-behawioralna kładzie nacisk na aktualnie przeżywane trudności, jest ograniczona w czasie, nastawiona na realizację jasno określonych przez osobę celów, które mają przynieść pożądane przez nią zmiany w realnym życiu. Stosuje metody leczenia o potwierdzonej empirycznie skuteczności. W naszym ośrodku w powyższym podejściu pracują:Adrianna Gomoradzka, Aleksandra Morawska, Joanna Rutkowska-Witek.

psychodynamicznym

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że oprócz tego, co o sobie wiemy, z czego zdajemy sobie sprawę, co sobie uświadamiamy, jest w nas również część, której nie do końca rozumiemy, albo nie rozumiemy wcale. „Dlaczego nie układa mi się w relacjach z bliskimi, w pracy, skąd to nieustanne przygnębienie, dlaczego nie mogę spać, boli mnie głowa, nic mi się nie chce, czemu ciągle się wszystkiego boję, skąd w moim życiu pojawił się hazard, alkohol, dlaczego nagle bez wyraźnego powodu wpadam we wściekłość, czemu myślę, że nie zasługuję na miłość, dlaczego nie potrafię zrealizować własnego potencjału”. W podejściu psychodynamicznym do odpowiedzi na te przykładowe pytania dochodzi się zarówno poprzez rozmowę o zgłaszanych „problemach”, jak również badając relację między pacjentem a terapeutą, w której „problemy” te zazwyczaj się odtwarzają.Terapia psychodynamiczna jest pomocna nie tylko w usunięciu objawów, ale również w zidentyfikowaniu powodów, dla których objawy się pojawiają. W efekcie pożądana zmiana w obszarze odczuwania, myślenia czy zachowania ma charakter trwały. W podejściu psychodynamicznym pracują:Justyna Celmer-Rynkiewicz, Olga Kozyra, Paulina Szczepankowska, Rafał Zawadzki.

psychodynamicznym krótkoterminowym ISTDP

Intensywna krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – ISTDP) – nurt w terapii psychodynamicznej stworzony przez Davanloo, w którym zakłada się, że aby pacjenci wyzdrowieli, trzeba pomóc im zmierzyć się z ich prawdziwymi uczuciami doświadczanymi obecnie i w przeszłości. Żeby to osiągnąć, muszą zostać usunięte obrony przed bezpośrednim doświadczaniem uczuć. Ten sposób pracy terapeutycznej został stworzony również dla głębiej zaburzonych pacjentów, których definiujemy jako tych o bardzo kruchym ego i silnych, automatycznych i egosyntonicznych obronach.
Cele terapii ISTDP są ambitne. Chcemy nie tylko usunąć powodujące cierpienie symptomy, ale również pomóc naszym pacjentom żyć ich życiem na najwyższym, możliwym dla nich poziomie – tak, aby byli zdolni do miłości, do pracy, do tego aby żyć kreatywnie i w pełni.?Badania nad efektami leczenia w nurcie ISTDP pokazują, że ten typ terapii przynosi korzystna poprawę zdrowia fizycznego, witalności oraz podnosi jakość relacji interpersonalnych i ogólnego samopoczucia emocjonalnego.”
W naszym ośrodku w powyższym podejściu pracują:dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak.

humanistycznym

Psychoterapia humanistyczna za cel stawia sobie zrozumienie wewnętrznego, unikatowego doświadczenia człowieka „tu i teraz” oraz nauczenie go opanowywania swoich przeżyć.Na wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz” składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego. Ludzie mogą być blisko lub daleko od swojego doświadczenia. Przebywać głównie w przeszłości lub przyszłości. Mogą doświadczać tylko myśli lub wyobrażeń, a nie doświadczać emocji. Mogą być nieświadomi własnego ciała. Leczące, według podejścia humanistycznego, jest przede wszystkim zbliżanie się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym tu i teraz, dążenie do równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami doświadczenia. Ze względu na tę niepowtarzalność zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi.Oprócz uznania podmiotowości klienta, terapeuci humanistyczni w swojej pracy kieruję się także innymi podstawowymi wartościami podejścia humanistycznego czyli wagą autentycznego, akceptującego i empatycznego kontaktu, koncentracją na potencjałach klienta, pracą przede wszystkim ze świadomą częścią osoby. Nie negują oczywiście takich elementów jak podświadomość, biologiczne instynkty i wpływ społecznego warunkowania na rozwój osobowości, ale akcentują czynną rolę człowieka w jego egzystencji, a więc przede wszystkim jego wolną wolę, możliwość dokonywania wyborów i samodoskonalenia.Podstawowe szkoły humanistyczne to terapia zorientowana na klienta C. Rogersa, terapia gestalt F. Perlsa i najnowsza, syntetyzująca i porządkująca podejście humanistyczne – terapia skoncentrowana na emocjach L. Greenberga. W podejściu integrującym powyższe szkoły w naszym ośrodku pracują:

systemowym

Terapia systemowa wykorzystywana jest głównie w sytuacjach pracy z rodzinami i parami. Podejście to koncentruje się na tzw. systemie, który tworzą osoby związane ze sobą. Podstawowym założeniem jest tu wzajemny wpływ osób na siebie. Uważa się, że zmiany części systemu (tj. poszczególnych członków rodziny lub pary) pociągają za sobą zmiany w innych elementach tego systemu (tzn. pozostałych osób). Ważną zasadą pracy w tym nurcie jest rozumienie problemu jako dotykającego cały system i powodującego trudności u wszystkich członków rodziny lub pary. Stąd też w celu poprawy sytuacji zasadna jest praca z całością systemu.Terapia systemowa przynosi dobre efekty w przypadku trudności komunikacyjnych w relacji, poczucia osamotnienia czy konfliktów oraz kryzysów jakie napotykają na swojej drodze rodziny i pary. Pozwala na zrozumienie perspektywy każdej osoby w systemie, prowadząc do zmniejszenia napięć i wypracowania bardziej użytecznych sposobów radzenia sobie we wspólnym życiu. Wpodejściu systemowym pracują:Justyna Celmer-Rynkiewicz.

integratywnym

W podejściu integratywnym pracuje:

Dostępna jest również indywidualna terapia wspierająca oraz udział w grupie wsparcia dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. W naszej przychodni przyjmuje psychoterapeuta dzieci.

Nasza oferta to psychoterapia, a także indywidualna terapia wspierająca oraz udział w grupie wsparcia dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Dobry psycholog – psychoterapeuta w mieście Warszawa

Kto powinien zdecydować się na psychoterapię poznawczo – behawioralną w naszej warszawskiej poradni? Terapeuci pracujący w tym nurcie koncentrują się głównie na skutkach zachowań i myślenia, które przynoszą cierpienie zarówno pacjentowi, jak i jego najbliższemu otoczeniu. Chodzi tutaj między innymi o zaburzenia nerwicowe, depresję, zaburzenia psychotyczne takie, jak chociażby schizofrenia, kłopoty w relacjach interpersonalnych czy zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży.
Jeżeli mieszkamy w Warszawie i chcemy się umówić na prywatną wizytę do psychoterapeuty w naszej poradni, zdecydować możemy się także na terapię psychodynamiczną. Bazuje ona na technikach swobodnych skojarzeń, przeniesieniach uczuć z osoby z przeszłości na tę z teraźniejszości oraz interpretacji snów oraz czynności pomyłkowych, które wynikają z nieświadomości. Terapia ta trwa przeważnie od około 2 do 5 lat, a sesje odbywają się nawet kilka razy w tygodniu, a co za tym idzie – wymaga ona od pacjenta dużego zaangażowania.

Psychoterapeuta – jak znaleźć dobrego specjalistę tego typu w tak dużym mieście, jakim jest Warszawa?

Być może nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, lecz psycholog i psychoterapeuta to dwóch zupełnie różnych specjalistów. Pierwszy z nich powinien ukończyć studia z psychologii, które dadzą mu należytą wiedzę na temat funkcjonowania człowieka. Może on pracować w wielu różnych dziedzinach nie powiązanych bezpośrednio z terapią. Drugi, by móc wykonywać swój zawód, powinien ukończyć specjalny kurs. Trwa on przeważnie 4 lata i obejmuje psychoterapię, praktykę pod opieką superwizora, staż kliniczny oraz część merytoryczną. Całość kończy się egzaminem i otrzymaniem stosownego certyfikatu, który wydawany jest przez stowarzyszenie potwierdzające kompetencje danego terapeuty.

Psychoterapia – Warszawa. Kiedy warto się na nią zapisać?

Kiedy warto umówić się prywatnie w Warszawie do specjalisty, jakim jest psychoterapeuta? Na taką wizytę warto udać się w sytuacji, gdy mamy długotrwałe problemy w określonej dziedzinie życia i odnosimy wrażenie, że nieustannie popełniamy te same błędy. Mogą one dotyczyć zarówno sfery uczuciowej, jak i zawodowej czy kontaktów z najbliższą rodziną. Pomoc takiego eksperta może się okazać nieodzowna również wtedy, gdy nie możemy się uwolnić od bolesnych wspomnień z przeszłości i chcemy pogodzić się z krzywdami, jakie nas spotkały.
Psychoterapia sprawdzi się także w sytuacji, gdy mamy potrzebę dokonania gruntownych zmian w życiu i chcemy lepiej poznać siebie. Konsultację z takim specjalistą warto rozważyć również wtedy, kiedy borykamy się z problemami zdrowotnymi, których przyczyn nie udało się ustalić mimo licznych konsultacji i przeprowadzonych badań. Do tego typu eksperta skierować może nas zarówno nasz psycholog (dotyczy to sytuacji, gdy nasz problem wymaga głębszej pracy), jak i psychiatra.

ŻoliborzBielany